Consulting

เรามีบริการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นงานที่เรามีประสบการณ์ที่เป็น Best Practice จากองค์กรชั้นนำ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว และมั่นใจได้ว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงในองค์กร

1. ระบบการให้บริการ (Service System)
สำหรับองค์กรที่มีความต้องการพัฒนา การให้บริการอย่างเป็นระบบ เรามีบริการให้คำปรึกษา การวางระบบการให้บริการที่เป็นเลิศครบวงจร ดังนี้

2. การบริหารจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management)

3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture & Core Value)
เป็นการศึกษาวิถีการดำเนินธุรกิจและแนวทางการเสริมสร้างองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้สอดคล้อง พร้อมทั้งวางแผนการถ่ายทอดไปยัง บุคลากรระดับต่างๆ ด้วยวิธีการที่ก่อ ให้เกิดการเรียนรู้และจดจำได้ง่าย

4. การวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร (Learning Provider)
เป็นการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร ทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ให้สอดคล้องกับ
Competency ตามที่บริษัทต้องการ รวมถึงการสรรหาวิทยากร ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ และการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับวัตุประสงค์