Colleague

ดร.วุฒิชัย  ผาสุขกานนท์ :

ดร.วุฒิชัย ผาสุขกานนท์

เกียรติคุณ
รองแชมป์โต้วาทีอุดมศึกษาภาษร ครั้งที่ 2
ผู้พิชิตเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากรายการ “อัจฉริยะข้ามคืน” ของ บมจ.เวิร์คพอยท์
ติดต่อ 081-1741175
E-mail : wuttichp@gmail.com

ประวัติการศึกษา
- กำลังศึกษา ปริญญาเอก ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงานน
- Planning & Development Director : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
Executive Consultant : บริษัท วิชั่นมิชชั่น จำกัด
Business Partner Relationship
Management Manager : บริษัท AIS จำกัด(มหาชน)
- Senior Training : บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จำกัด
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประสบการณ์บรรยายและให้คำปรึกษา
- กรมสรรพากร โครงการสำนักงานบริการฯ
- บริษัท ปตท. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- โรงพยาบาลรามาธิบดี (การสร้างทีมงาน)
- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
- บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด
- บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- บริษัท LPN Development จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โซนีอิริคสัน ประเทศไทย จำกัด
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนารคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ
- การสร้างทีมงาน (Team Intelligence)
- กิจกรรม Walk Rally
- เทคนิคการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ
- เทคนิคการสื่อสาร และการนำเสนอในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการโต้วาที
- The Art of Service Mind
- Service Excellence
- Positive Thinking
- Train The Trainer
- การเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ
- ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ทรินิตี้เรดิโอ คลื่น 98.75

wuttichp@gmail.com
อาจารย์วาสนา  ศรีอัครลาภ :

อาจารย์วาสนา ศรีอัครลาภ

ประวัติการศึกษา
- กำลังศึกษา ปริญญาเอก ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Audio-Visual Communications จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์ทำงานน
- Operation Director : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
- ผู้ชำนาญการฝึกอบรมและบริหารคุณภาพบริการ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
- ผู้จัดการแผนกกิจกรรมฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล : บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- ครูอาสาสมัครเผยแพร่ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในประเทศ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์บรรยายและให้คำปรึกษา
- บริษัท SCG Experience จำกัด
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- บริษัท ปูนซิีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ
- Functional Competency Development for Customer Service
- Excellence Service
- Service Design
-Service Monitoring
- Customer Satisfaction Survey
- นักขายมืออาชีพ
- บุคลิกภาพ

sr.wasana@gmail.com
อาจารย์ ธิดาวัลย์  อ่ำแจ้ง :

อาจารย์ ธิดาวัลย์ อ่ำแจ้ง

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานน
- Project Director บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
- นักวิเคราะห์ระบบ และที่ปรึกษาการพัฒนาโปรแกรม ERP สำหรับภาคอุตสาหกรรม
- นักวินิจฉัยและที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาเสริมสร้างธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สถาบัน
ไทย-เยอรมัน, สถาบันไทย-ฝรั่งเศส, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่ง (Logistics) เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและประสิทธิภาพ ในภาคอุตสาหกรรมและ SMEs
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ระบบสารสนเทศ (โครงการ MDICP-EMIS) : Integrated Manufacturing System
Research Center
- ที่ปรึกษา การจัดการองค์ความรู้ (KM) สรรพากร ภาค 7
- ที่ปรึกษา โครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ อนุรักษ์พลังงาน

ความเชี่ยวชาญ
- นักวิเคราะห์ระบบ และที่ปรึกษาการพัฒนาโปรแกรม ERP
- นักวินิจฉัยและที่ปรึกษา โครงการพัฒนาเสริมสร้างธุรกิจ
- ที่ปรึกษาโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพองค์กร
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน

thidawana@gmail.com