We share

การปรับตัวเข้ากับองค์การใหม่ : เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการทำงาน

Adaptation to the new organization : the importance that should not be overlooked in the workplace.

โดย ดร.วุฒิชัย ผาสุขกานนท์

อ่านต่อ